مجله سلامت و بهداشت- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

       دکتر فرهاد پورفرضی: استاد پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

                                دکتر داود ادهم: دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

                         دکتر فیروز امانی: دانشیار آمار زیستی دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

                               دکتر محمدحسین باقیانی مقدم: استاد آموزش بهداشت دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

                              دکتر منوچهر براک: استاد بیماریهای اطفال دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

                                                 دکتر هادی صادقی: استادیار مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

                                                                                 دکتر محمدهادی دهقانی تفتی: استاد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران
                                                                                 دکتر احمد جنیدی جعفری: استاد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران 

                                  دکتر مهدی فضل زاده : استادیار مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

                          دکتر شهرام صدقی:دانشیار بازیابی اطلاعات دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر فربد عبادی‏ فرد‏آذر: استاد‏ مدیریت‏ خدمات بهداشتی درمانی دانشکده‏  بهداشت - ‏‏دانشگاه ‏علوم ‏پزشکی‏ تهران

                             دکتر ناطق عباسقلی زادهاستادیار آموزش بهداشت دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

                                                   دکتر امیر حسین محوی: استادیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران 

                                                    دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد: استاد آموزش بهداشت دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر عادل مظلومی: دانشیار ارگونومی-  دانشکده بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی تهران

                           دکتر مهرداد میرزارحیمی: دانشیار بیماری‏های اطفال دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
                    دکتر اسلام مرادی اصل: استادیارحشره شناسی پزشکی دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

                    دکتر جبرائیل نسل سراجی: استاد بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران

                         دکتر مهدی وثوقی نیری: استادیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
                  
دکتریوسف پورعشق: استادیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکترروح اله قاسمی: استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


 

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و بهداشت:
http://healthjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.41.17.fa
برگشت به اصل مطلب