مجله سلامت و بهداشت- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله سلامت و بهداشت

شاپا: ۹۷۱۰-۲۳۸۲

شاپا الکترونیکی: ۹۷۳۷-۲۳۸۲

مدیر مسئول: دکتر ناطق عباسقلی زاده
سردبیر: دکتر فرهاد پورفرضی
مدیر اجرائی: دکتر داود ادهم
ویراستار فارسی:
 دکتر ناطق عباسقلی زاده
ویراستاران  انگلیسی: دکتر فرهاد پورفرضی

کارشناس اجرائی: خانم رقیه تفرجی
کارشناس علمی: دکتر مهدی فضل زاده 

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

ایمیل:  health.journal۸۹gmail.com , hc.journalarums.ac.ir

مجله سلامت و بهداشت دارای مجوزی های ذیل می باشد:

!supportLists]-->·  مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۶۱۲۷/۸۸ مورخه ۲۵/۸/۸۸

!supportLists]-->·  مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس کمیسیون نشریات علوم پزشکی به شماره ۲۸۸۵ مورخه ۶/۸/۱۳۹۱

!supportLists]-->·  دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره ۱۳۵۱ مورخه ۲۰/۹/۱۳۹۱

 

مقالات این مجله در پایگاه های ذیل نمایه می شود:

Chemical abstract ServiceISCSIDUlrichsDOAJMagiran, Iran Medex, Iran Journal, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index, Directory Indexing of International Research journals, Academickeys, Directory of Research Journals Indexing, Journal TOCs, Google Scholar, Global Impact Factor, Open J-Gate,  Index Copernicus

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و بهداشت:
http://healthjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.40.18.fa
برگشت به اصل مطلب