مجله سلامت و بهداشت- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقالات برای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای نگارش مقالات

مجله علمی- پژوهشی سلامت و بهداشت اردبیل،  مجله ای علمی و غیرانتفاعی است که به زبان فارسی هر سه ماه یک‏بار تازه‏ترین مطالب علمی- پژوهشی با محوریت علوم بهداشتی و سلامت را چاپ و منتشر می‏کند. پذیرش مقالات با نظر هیأت تحریریه صورت می‏گیرد. مسئولیت علمی و صحت مطالب مندرج در مقالات به عهده نویسندگان آنها بوده و مجله هیچ‏گونه مسئولیتی را در قبال آن نخواهد داشت. مجله در ویرایش، اصلاح و رد مقالات مختار است. خواهشمند است در نگارش و ارسال مقالات به موارد ذیل عنایت داشته باشید:

1- انواع مقالات مورد پذیرش

الف) مقالات پژوهشی (Original Article) که حاصل تحقیق نویسندگان باشد.

ب) مقالات مروری (Review Article) که از اشخاص مجرب و صاحب نظر در موضوع مربوطه در صورتی که تعدادی از منابع و تجارب شخصی در مقاله به کار رفته باشد پذیرفته خواهد شد.

ج) گزارش یک مورد نادر (Case Report)

 د) نامه به سردبیر

2- مجله از پذیرش مقالاتی که در مجلات داخلی فارسی زبان به چاپ رسیده یا در حال بررسی است معذور است.       نویسنده (گان) لازم است در ارسال مقاله به این نکته اشاره نمایند که مقاله همزمان در مجله دیگری در حال بررسی نیست.

3- زبان مقاله فارسی است و باید سلیس و روان و پیراسته از غلط های نگارشی باشد و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و پذیرفته شده فارسی دارند خودداری شود.

4- روش نگارش مقالات بر اساس معاهده تهران بوده و مقاله بایستی در ابعاد 29×21 سانتی متر (A4) و با فاصله 5/2 سانتی‏متر از طرفین کاغذ با استفاده از نرم افزار کامپیوتری Word 2007 تهیه و از طریق ایمیل ارسال گردد. در صورتی‏که تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد، مقاله بایستی به تایید همه نویسندگان برسد.

5- مقالات پژوهشی باید مشتمل بر عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش کار، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و فهرست منابع باشند.

6- چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر 250 کلمه) بایستی سازمان یافته و مشتمل بر زمینه و هدف، روش کار، یافته ها، نتیجه گیری و واژه های کلیدی باشد. لازم است عنوان، مرتبه علمی، محل کار، گروه علمی، آدرس و شماره تلفن و آدرس الکترونیکی نویسنده (گان) نیز آورده شود.

7- گزارش موارد نادر باید مشتمل بر خلاصه غیر سازمان یافته به فارسی و انگلیسی (حداکثر 100کلمه) مقدمه، شرح حال بیمار، بحث و منابع باشد.

8- شماره گذاری جداول متوالی و در متن مقاله نیز به ترتیب به آنها اشاره گردد و در زیر نویس جداول همه اختصارات غیر استاندارد استفاده شده توضیح داده شوند.

9- نمودار ها در یکی از برنامه های نرم افزاری Office طراحی شده و بر روی دیسکت ارسالی ضبط گردد.

10- منحنی ها، اشکال و نمودار ها سیاه و سفید بوده و بر روی کاغذ گلاسه ترسیم شده باشند. عکس های ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشند. کلیشه ها و تصاویر رادیو گرافی نیز بایستی اصل و قابل چاپ باشند.

11- اصل نمودار ها و جداول به زبان فارسی تنظیم شده و در صفحات جداگانه تهیه گردند.

12- ابعاد جداول، اشکال و نمودارها در صورت امکان بیشتر از 12×8 و یا 12×16 سانتی متر نباشد.

13- در رسم جداول به جز خطوط افقی که زیر ستون ها، عنوان و انتهای جدول کشیده می شود تا مطالب جداول را از قسمت زمینه جدا سازد از کشیدن خطوط افقی و عمودی دیگر پرهیز گردد.

14- جداول، نمودار ها و یا اشکال بایستی بدون مراجعه به توضیحات متن گویا باشند.

15- جهت رعایت اخلاق پزشکی، گمنام ماندن بیمار و حفظ اسرار باید به عنوان یک اصل طبق کد حفاظت از آزمودنی های انسانی بر مبنای بیانیه هلسینکی مورد توجه قرار گیرد.

16- نویسندگان بایدهمه وابستگی هایی که ممکن است به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع درنظرگرفته شودرا آشکارسازند. ارسال نشانی پست الکترونیکی، شماره تماس و نشانی کامل نویسندگان مسئول مقالات جهت مکاتبات آتی الزامی می‏باشد.

17- مقالات پس از دریافت و تطبیق با چارچوب نگارشی مجله در صورت تایید توسط هیات تحریریه برای چهار داور ارسال و به مؤلف اعلام می گردد. با وصول پاسخ مثبت از سه داور نظرات داوران تجمیع و طی نامه ای به مؤلف ارسال می‏گردد. پس از اصلاح نظرات داوران، مقاله توسط کارشناس مجله ارزیابی و در صورت تطبیق اصلاحات با موارد درخواستی توسط هیات تحریریه ارزیابی و پذیرش مقاله اعلام می گردد.

18- چاپ مقالات بر اساس تاریخ دریافت مقاله، انجام به موقع اصلاحات درخواستی توسط مؤلف و ترکیب موضوعی مقالات در هر شماره خواهد بود. پس از چاپ مقاله تعداد پنج جلد از مجله برای مؤلف ارسال می‏گردد.

 19- منابع بایستی به ترتیب استفاده در متن مقاله و داخل پرانتز (  ) شماره گذاری شده و با همان شماره‏ها در فهرست منابع آورده شوند، در تهیه فهرست منابع باید موارد زیر (استفاده شده از معاهده تهران در اولین همایش سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور در انجمن سردبیران - بیستم، اردیبهشت 1380) مورد توجه قرار گیرد.

 

!supportLists]-->¨  کتاب ها و سایر منابع منوگراف

الف) اگر منبع کتاب است، نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، حرف یا حروف اول نام نویسنده (گان)، عنوان کامل، شماره چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار و شماره صفحات مورد استفاده.

Kates M. Techniquse of Lipidology, 2nd ed. New York: Elsevier, 1992: 170-9

ب) چنانچه منبع فصلی از کتاب است، نام و نام خانوادگی و حرف یا حروف اول نام نویسنده (گان) فصل مورد استفاده، عنوان فصل، نام خانوادگی و حرف یا حروف اول نام مؤلف یا مؤلفین کتاب، عنوان کامل کتاب، شماره چاپ، محل و نام ناشر، سال انتشار و شماره صفحات فصل مورد استفاده.

 Phillips SJ, Whisnant JPHypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology diagnosis and management, 2nd ed. New York: Raven press, 1990.

پ) سازمان به عنوان مؤلف و ناشر

Institute of Medicine (US). Looking at the future of the medicaid program. Washington: The Institute, 1992

ت) مطالب کنفرانس

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology. 1995 Oct. 15-19, Kyoto, Japan Amsterdam: Elsevier, 1996.

ث) بیانیه کنفرانس

 Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data ptorection privacy and securiy in medical informatics. In: Lum KC,Degoulet‏P,Piemme‏TE,Rienhoff‏O,editors.MEDINFO‏92.Proceedings of the 7th world   Congress  on medical informations: 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland, 1992: 1561-5

ج) پایان نامه

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: The elderlys access andutilization [dissertation]. St. Louis (Mo): Washington Unive; 1995.

چ) مقاله منتشر نشده

Leshner J. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1996.

ح) در صورتی‏که منابع فارسی است، حتماً به انگلیسی برگردانده شود و در آخر منبع، داخل کروشه واژه [In Persian] آورده شود.

 

!supportLists]-->¨  مطالب الکترونیک

الف) مقاله ژورنال که در نسخه الکترونیک باشد.

 Morse SS. Factors in emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar; 1(1): Available from: URL: http://www.cdc. Gov/ncidod/EID/eid. Htm.71-65

ب) منوگراف که در نسخه الکترونیک باشد.

CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers ,2nd ed.version 2.0 San Diego: CMEA ;1995

 

!supportLists]-->¨  مقالات در ژورنال ها 

شش مؤلف اول را نام برده و سپس عبارت و همکاران را ذکر کنید. سپس عنوان مقاله، آنگاه عناوین خلاصه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، صفحات اول و آخر آورده شود. توجه خاص به نقطه گذاری در نوشتن مراجع ضروری است.

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br. J. Cancer. 1996 may; 73(1): 100612

الف)سازمان به عنوان مؤلف

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance Guidelines. Med J Aust.1996;164(1):282-4

 ب) هیچ مؤلفی داده نشده باشد، (گروه مؤلفان)

 Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 1994May;84(2):15

پ) مقاله به زبان انگلیسی نیست.

Ryder TE, Haukelan EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar seneruptur hostidigere frisk kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen 1996Jul;116(4): 41-2.

ت) مجله همراه با ضمیمه تکمیلی.

Shen HMZhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect. 1994 May; 102 (suppl 1): 275-85.

فرم تعهد نامه اخلاقی

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و بهداشت:
http://healthjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.48.14.fa
برگشت به اصل مطلب