مجله سلامت و بهداشت- اهداف و زمینه‌ها
|اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی، پژوهشی سلامت و بهداشت، مجله ای علمی و غیر انتفاعی است که به زبان فارسی هر سه ماه یکبار تازه ترین مطالب علمی و پژوهشی را در زمینه های مختلف بهداشتی و سایر زمینه های مرتبط با علوم سلامت، چاپ و منتشر می کند. این مجله مقالات تحقیقی اصیل، مروری که دارای کد اخلاق یا پژوهشی می باشد و  گزارش موارد و نامه به سردبیر را چاپ و منتشر می کند. 

مهمترین زمینه هایی که توسط این مجله تحت پوشش قرار می گیرد به شرح ذیل است:

بهداشت عمومی 

اپیدمیولوژی بیماریها

بهداشت مادر و کودک

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مدیریت سلامت

بهداشت حرفه ای

بهداشت شغلی

بهداشت محیط

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

شیمی محیط

آلودگی های محیطی

و سایر جنبه های مرتبط

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و بهداشت:
http://healthjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.42.24.fa
برگشت به اصل مطلب