:: دوره 9، شماره 2 - ( ویژه نامه بهار 1397 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 152-158 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر بهبود عوارض حاملگی در سه ماهه سوم مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 1395
داود ادهم ، زهرا رسولی اقدم ، ناطق عباسقلیزاده
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
چکیده:   (1137 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از مراحل مهم زندگی زنان، بارداری است که موجب تغییرات فیزیولوژیک زیادی میشود و میتواند باعث ایجاد عوارض در زنان باردار شود. که هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش تغذیه در بهبود عوارض حاملگی در سه ماهه سوم در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل بود.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای است که بر روی 330 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل در سال 1395 در دو گروه آزمون (110 نفر) و کنترل (220 نفر) انجام گرفت. برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که شامل 22 سوال در مورد متغیر های جمعیت شناختی مثل سن، شغل مادر، درآمد، میزان تحصیلات و نوع بارداری، ابتلا به دیابت و حیطه های آگاهی و عملکرد میباشد که داده ها پس از جمعآوری توسط نرم افزار آماری spss-19 و آزمونهای توصیفی، تی تست و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: اختلاف دو گروه آزمون وکنترل از نظر مصرف مرتب مولتی و یتامین و آهن  معنیدار بود. اما از نظر تحصیلات و شغل ارتباط آماری معنیداری  بین دو گروه وجود نداشت. همچنین قبل از انجام مداخله آموزشی آگاهی و عملکرد گروه آزمون و کنترل در حد متوسط بود اما پس از انجام مداخله آگاهی و عملکرد گروه آژمون افزایش یافت. اما افزایش امتیاز گروه کنترل در زمینه عملکرد معنی دار نبود.
نتیجه گیری: با توجه به موثر بودن نتایج این مطالعه در بهبود عوارض بارداری باید از تمامی رسانه ها برای دادن آموزش به زنان باردار استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: تغذیه، عوارض بارداری، مادران باردار، اردبیل
متن کامل [PDF 99 kb]   (340 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۶
فهرست منابع
1. Kouyate A, Nash-Mercado A. A guide for developing family planning messages for women in the first year postpartum. 2010.
2. Lopez-Meyer P, Schuckers S, Makeyev O, Sazonov E, editors. Detection of periods of food intake using Support Vector Machines. Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2010 Annual International Conference of the IEEE; 2010: IEEE. [DOI:10.1109/IEMBS.2010.5627796]
3. Hassan M, Terrien J, Alexandersson A, Marque C, Karlsson B, editors. Improving the classification rate of labor vs. normal pregnancy contractions by using EHG multichannel recordings. Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2010 Annual International Conference of the IEEE; 2010: IEEE.
4. Szwajcer EM, Hiddink GJ, Koelen MA, van Woerkum CM. Nutrition awareness and pregnancy: implications for the life course perspective. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2007;135(1):58-64. [DOI:10.1016/j.ejogrb.2006.11.012]
5. Organization WH. Packages of interventions for family planning, safe abortion care, maternal, newborn and child health. WHO;2010.
6. Lindheimer MD, Taler SJ, Cunningham FG. ASH position paper: hypertension in pregnancy. The Journal of Clinical Hypertension. 2009;11(4):214-25. [DOI:10.1111/j.1751-7176.2009.00085.x]
7. Rolfes SR, DeBruyne LK, Whitney EN. Life span nutrition: conception through life: Wadsworth Publishing Company, Inc.; 1998.
8. Status IoMSoN, Pregnancy WGd, Intake IoMSoD, Pregnancy NSd. Nutrition during pregnancy: part I, weight gain: part II, nutrient supplements: Natl Academy Pr; 1990.
9. Godfrey KM, Barker DJ. Fetal nutrition and adult disease. The American journal of clinical nutrition. 2000;71(5):1344s-52s. [DOI:10.1093/ajcn/71.5.1344s]
10. Guelinckx I, Devlieger R, Beckers K, Vansant G. Maternal obesity: pregnancy complications, gestational weight gain and nutrition. Obesity reviews. 2008;9(2):140-50. [DOI:10.1111/j.1467-789X.2007.00464.x]
11. Kamalifard M, Mohammad-Alizade-Charandabi S, Ebrahimi-mamegani M, Asghari-Jafarabadi M, Omidi F. The Effect of an Educational Package on Nutritional knowledge, Attitude, and Behavior of Pregnant Women. Iranian Journal of Medical Education. 2012; 12 (9) :686-69
12. Firozbakht M, Nikpour M, Sh O, Kiapour A. Comparison of the effect of ginger and vitamin B6 capsules on nausea and vomiting in pregnancy. Nasim Health Quarterly. 2013;1(3):8-13.
13. Nnam N. Improving maternal nutrition for better pregnancy outcomes. Proceedings of the Nutrition Society. (2015): 454-459. [DOI:10.1017/S0029665115002396]
14. Dwarkanath P, Barzilay JR, Thomas T, Thomas A, Bhat S, Kurpad AV. High folate and low vitamin B-12 intakes during pregnancy are associated with small-for-gestational age infants in South Indian women: a prospective observational cohort study. The American journal of clinical nutrition. 2013;98(6):1450-8. [DOI:10.3945/ajcn.112.056382]
15. Baeten JM, Bukusi EA, Lambe M. Pregnancy complications and outcomes among overweight and obese nulliparous women. American journal of public health. 2001;91(3):436. [DOI:10.2105/AJPH.91.3.436]
16. Lacasse A, Rey E, Ferreira E, Morin C, Berard A. Nausea and vomiting of pregnancy: what about quality of life? BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2008;115(12):1484-93. [DOI:10.1111/j.1471-0528.2008.01891.x]
17. Attard CL, Kohli MA, Coleman S, Bradley C, Hux M, Atanackovic G, et al. The burden of illness of severe nausea and vomiting of pregnancy in the United States. American journal of obstetrics and gynecology. 2002;186(5):S220-S7. [DOI:10.1067/mob.2002.122605]
18. OSTAD RA, Safaeian A, Modaresi Z, Pourabdelahi P, MAHDAVI R. Effect of nutrition education intervention on nutritional knowledge, attitude and practice (KAP) among female employees of Tabriz University of Medical Sciences. 2010.
19. Hatami H, Asmar M, Masoud J, Mansouri F, Namdaritabar H, Ramazankhani A. The first epidemic and new-emerging human fascioliasis in Kermanshah (western Iran) and a ten-year follow up, 1998-2008. International journal of preventive medicine. 2012;3(4):266.
20. Lenders CM, McElrath TF, Scholl TO. Nutrition in adolescent pregnancy. Current opinion in pediatrics. 2000;12(3):291-6. [DOI:10.1097/00008480-200006000-00021]
21. Anderson AS, Campbell DM, Shepherd R. The influence of dietary advice on nutrient intake during pregnancy. British Journal of Nutrition. 1995;73(2):163-77. [DOI:10.1079/BJN19950021]
22. Sharifirad GR, Mohebi S, Matlabi M, Shahsiah M. Effectiveness of nutrition education program based on health belief model compared with traditional training on the recommended weight gain during pregnancy. 2010.
23. Boyd NR, Windsor RA. A formative evaluation in maternal and child health practice: the partners for life nutrition education program for pregnant women. Maternal and child health journal. 2003;7(2):137-43. [DOI:10.1023/A:1023873112024]
24. Mirmolaei S, Moshrefi M, Kazemnejad A, Farivar F, Morteza H. The effect of nutrition education on nutritional behaviors in pregnant women. Journal of hayat. 2010;15(4):35-42.
25. Shakeri M. The Effect of Educational Program based on BASNEF Model on the Nutritional behavior of Pregnant Women. Int Res J Applied Basic Sci. 2013;5(12):1606-11.
26. Pashaee T. Effect of educational intervention on nutritional behavior in pregnant women referred to health centers in Kermanshah: dissertation]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2005.
27. Mahmood S, Atif M, Mujeeb S, Bano N, Mubasher H. Assessment of nutritional beliefs and practices in pregnant and lactating mothers in an urban and rural area of Pakistan. JPMA The Journal of the Pakistan Medical Association. 1997;47(2):60-2.
28. Kapil U, Bhas S, Manocha S. Knowledge amongst adolescent girls about nutritive value of foods and diet during diseases, pregnancy and lactation. Indian pediatrics. 1991;28(10):1135-9.
29. Taghdisi, Mohammad Hossein, and Elham Nejadsadeghi. "The effect of health education based on health belief model on behavioral promotion of urinary infection prevention in pregnant women." Journal of Research & Health 2.1 (2012): 44-54.XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 2 - ( ویژه نامه بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها