:: دوره 8، شماره 3 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 8 شماره 3 صفحات 350-360 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، سلامت سازمانی و کارآفرینی کارکنان معاونت و مرکز بهداشت شهر همدان در سال 93-92
بهناز مهاجران ، علیرضا قلعه ای، زینب مقدم، تقی اکبری
دانشگاه ارومیه
چکیده:   (1571 مشاهده)

زمینه و هدف: مطالعه حاضر، با توجه به بررسی سوابق کارهای بسیار انجام شده در خصوص اعتماد، سلامت و کارآفرینی سازمانی و در عین حال وجود خلاء در رابطه با بررسی همزمان رابطه این سه متغیر مهم سازمانی و با هدف تبیین رابطه اعتماد سازمانی، سلامت سازمانی و کارآفرینی کارکنان انجام شده است.

روش کار: روش تحقیق حاضر، پیمایشی- همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 180 نفر از کارکنان معاونت و اداره بهداشت شهر همدان بود که همه آنها به روش سرشماری بوسیله پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد 122 پرسشنامه معتبر جهت بررسی انتخاب گردید. به منظور سنجش متغیر کارآفرینی از پرسشنامه استاندارد 22 سوالی رابینز و کالتر و برای متغیر اعتماد سازمانی و سلامت سازمانی از پرسشنامه های محقق ساخته 30 سوالی استفاده شد. روایی و پایایی در پژوهش حاضر بر حسب تست خبرگان و ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شده است و اطلاعات بدست آمده با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T و تحلیل رگرسیون بوسیله SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج بدست آمده نشان دادند که میان متغیر اعتماد سازمانی و سلامت سازمانی و همچنین میان دو متغیر سلامت سازمانی و کارآفرینی رابطه مثبت معنی داری وجود داشته ولی بین اعتماد سازمانی و کارآفرینی رابطه معنی داری یافت نشد.

نتیجه گیری: در پایان با توجه به نتایج تحقیق، برای بهبود کارآفرینی از طریق افزایش اعتماد سازمانی پیشنهاداتی به مدیران ارائه گردید که امید است راهگشای مسائل مربوط به این حوزه و نیز فراهم کننده زمینه هایی جدید جهت تحقیق، توجه و کارشناسی بیشتر گردد.

واژه‌های کلیدی: سلامت سازمانی، کارآفرینی، اعتماد سازمانی، بهداشت، همدان
متن کامل [PDF 228 kb]   (1011 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها