[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 75-86 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین ارتباط بین مولفه‫ های تصورات فرمانبردارانه زن و اقتدارگرایانه مرد از نقش خود با میزان خشونت خانگی
سید سعید وصالی ، رحمت میرزائی ، رضا فرجی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
چکیده:   (878 مشاهده)
زمینه و هدف: خشونت خانوادگی شایعترین شکل خشونت علیه زنان با بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی است. خشونت شوهران مسئله ای است که حیات خانواده و جامعه را تهدید میکند. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی نگرش زنان متاهل شهر پاوه درباره تعیین ارتباط مولفه های تصورات فرمانبردارانه زن و اقتدارگرایانه مرد از نقش خود بر خشونت خانگی در سال 94-1393 بود.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که از بین زنانی که یک سال از ازدواج آنها گذشته بود بر اساس فرمول کوکران و با توجه به جمعیت جامعه (6400 نفر) تعداد 200 نفر با استفاده از روش نمونهگیری خوشه ای به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه خودایفای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد محاسبه قرار گرفته بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار آماری spss-18 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته های این بررسی نشان داد که شایعترین خشونت اعمال شده علیه زنان گروه هدف خشونت روانی (5/82%) بود. بین تصور فرمانبردارانه زن از نقش خود با خشونت روانی (155/0 r=؛ 029/0p=) و خشونت کل (171/0r=، 017/0p=) همبستگی معنادار و مستقیمی وجود داشت. اما بین تصور فرمانبردارانه زن از نقش خود د ر خانواده با خشونت فیزیکی (046/0r=؛ 519/0p=) و جنسی (056/0r= ؛ 437/0p=) و اقتصادی (074/0r= ؛ 296/0p=) رابطه معناداری دیده نشد. همچنین نتایج نشان داد همبستگی مستقیم و معنی داری بین تصور سلطه گرایانه مرد با خشونت روانی (223/0r=؛ 001/0p=) و خشونت اقتصادی (239/0r=؛ 001/0p=) و خشونت کل (251/0r=؛ 000/0p=) وجود دارد. اما بین تصور سلطه گرایانه مرد با خشونت فیزیکی (125/0 r=؛ 79/0 p=) و جنسی (137/0 r=؛ 55/0p=) رابطه معناداری مشاهده نشد.
 نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که میزان خشونت روانی بالا بوده و جای نگرانی دارد و  هر چه تصورات فرمانبردارنه زن و تصورات سلطه گرایانه مرد از نقش خود بیشتر باشد میزان خشونت علیه زنان بیشتر است. لذا پیشنهاد می گردد که  برای کاهش همسرآزاری بایستی با استفاده از کتاب های آموزشی و رسانه های جمعی از سنین کودکی نسبت به تغییر نگرش و باورهای نادرست فرهنگی اقدام نمود.
واژه‌های کلیدی: خشونت، همسرآزاری، تصور اقتدارگرایانه، تصور فرمانبردارنه
متن کامل [PDF 163 kb]   (231 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
فهرست منابع
1. Behnam H, Moghadam hoseyni V, Soltani far A. Assess the frequency and severity of domestic violence during pregnancy. Ofogh danesh journal. 2008; 14 (2) :70-76. [In Persian]
2. Shrbtyan, MH; Tawaf, p, , Sociological Analysis of domestic violence against women and its influencing factors, Journal of police - women and families. 2015;3 (2) : 193-218.[In Persian]
3. Moeinian, N, , Analytical. On violence against women in the family (with a view to Turkish society (Journal of Women and Family Studies, 20125 (17) : 131-146. . [In Persian]
4. Swan, S. C., & Sullivan, T. P. (2009). The resource utilization of women who use violence in intimate relationships. Journal of InterpersonalViolence,24(6): Available from: URL:http:// doi.org:940-958 [DOI:10.1177/0886260508319365]
5. Anderson ML, Leigh. IW. Internal consistency and factor structure of the revised conflict tactics scales in a sample of deaf female college students. Journal of Family Violence. 2010;25 (5) :475–483. [DOI:10.1007/s10896-010-9308-6]
6. Shayan A, Kaviani M, Haghpanah S, Gholamzadeh S, Zarenezhad M, Masumi Z. Evaluation of sexual dysfunctions and its related factors in women experiencing domestic violence had been referred to forensic medicine center of Shiraz. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty.2015;23 (2) :32-41.[In Persian]
7. Allen CT, Swan SC, Raghavan C. Gender symmetry, sexism, and intimate partner violence. Journal of Interpersonal Violence. 2009, 24 (11):18-34. [DOI:10.1177/0886260508325496] [PMID]
8. Habibzadeh MJ, Najafi Abrandabadi AH, Taheri MA. Violence and criminal justice system, Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University. 2004; 21 (2) : 1-16. [In Persian]
9. Yoshihama M. Battered women's coping strategies and psychological distress: differences by immigration status. Am J Community Psychol. 2002, 30(3) :429-452. [DOI:10.1023/A:1015393204820] [PMID]
10. Aghakhani N, Eftekhari A, Zarei Kheirabad A, Mousavi E. investigation of husbands' violence against women and the impact of various factors on the incidence of them women referred to forensic medicine in the city of Urmia, Journal of Forensic Medicine,2012;18 (2-3) :69-78. [In Persian]
11. Bakhtiari A, Omidbakhsh N, Backgrounds and effects of domestic violence against women referred to law-medicine center of Babol, Iran, J Kermanshah Uni Med Sci. 2004; 7 (4) : 28-35. [In Persian]
12. Sotodeh Navrodi O, Zeinali SH, Khasteganan N. Relationship between spouse abuse, social support and perceived stress in women with addicted and non-addicted husbands in Rasht city. Holistic Nursing and Midwifery Journal. 2012;22 (2) :25-32. [In Persian]
13. hmadi M; Rahnavardi M; Kiani, M and Smapoor, H. "Investigating the relationship between domestic violence and suicidal ideation in women referred to the health centers and family courts of Rasht", Journal of Legal Medicine,2013, 20(4): 209-201. [In Persian].
14. Saeid S. A Survey on the Status of Domestic Violence among Afghan Refugee Women in Alemann, Two Quarterly. Family Research, 2017, 2 (4): 7-16. [In Persian]
15. Ghazanfari F. Correlation of family relationship patterns and domestic violence against women in Lorestan province, western part of Iran. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2010;2 (46) :485-488. [In Persian]
16. Babu BV,Kar SK. Domestic violence against women in eastern india:a population –based study on prevalence and related issues. BMC Public Health. 2009, 9(129):1-15
17. Keyvanara M, Saghafipoor A,Rajati F, aAbbasi M& et al. to investigate the violence and some related factors in Isfahan, Health Journal,2015;6 (4) : 448-457. [In Persian]
18. Dolatian M, Hesamy K, Zahiroddin A, Velaie N, Alavi Majd H. Evaluation of prevalence of domestic violence and its role on mental health. Pajoohandeh. 2012;16 (6) :277-283. [In Persian]
19. Ahmadi B, Alimohamadian M, Golestan B, Bagheri A, Shojaeezadeh D. Effects of domestic violence on the mental health of married women in Tehran. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2006; 4 (2) : 35-44. [In Persian]
20. Balali Meybodi F, Hassani M. Prevalence of violence against women by their partners in Kerman.Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2009; 15 (3): 300-307. [In Persian]
21. Mohammadi F and Mirzaee R. Investigating the Social Factors Affecting Violence Against Women in Ravansar city, Quarterly Journal of Iranian Social Studies, 2012, 6(1), 101-129. [In Persian]
22. Bostan, H,Family functions of Islam and femenism", Quarterly journal of domains and universities, 2010,35: 5-33. [In Persian]
23. Abbott P; Wallace, C, Introduction to the Sociology feminist attitude, translation of Khorasani M, Ahmadi H, Tehran, donyaye madar,2012: 128. [In Persian]
24. Saatchi M , theorists and theories in psychology, Tehran, sokhan1999: 99. [In Persian] American
25. Psychological Association. (1996). Violence and the family: Report of the American Psychological Association Presidential Task Force on Violence and the Family. Washington, DC: American Psychological Association,pp:Available from: URL: http://www.nnflp.org/apa/ APA_task_force.htm: 527
26. Maleki A, Nejadsabzi P. Components of social capital in relation to domestic violence against women in the family Khoramabad. Journal of Social Issues in Iran. 2010;31 (6) :51-52. [In Persian]
27. Zink T, Jacobson J, Pabst S, Regan S, Fisher B. A lifetime of intimate partner violence: Coping strategies of older women. Journal of Interpersonal Violence, 2006; 21: 634-651. [DOI:10.1177/0886260506286878] [PMID]
28. Razzaghi N, Tadayyonfar M, Akaberi A. The Prevalence of Violence against Wives and Relevant Factors in Married Women Admitted to Health and Treatment Clinics in Sabzevar. J SabzevarUniv Med Sci. 2010; 17 (1) :39-47. [In Persian]
29. yacobi A; Raoofi L, explores the social factors affecting the level of violence against women (the study of married women of Khalkhal) , social science studies,2013;10 (39) : 141-121. [In Persian]
30. Kelmendi K. Domestic violence against women in Kosovo: A qualitative study of women's experiences. Journal of Interpersonal Violence,2014,30(4): Available from: URL: http://dx.doi.org. 680-702
31. Aliverdinia A, razi D, Aeeni S. Sociological Explanation of violence against women: empirical testing of theories of resources available to women. Radical feminists, social welfare Quarterly;2013,13 (49): 323-359. [In Persian]
32. Raisi Sarteshnizi A, Being a wife of a veteran with psychiatric problem or chemical warfare exposure: A preliminary report from Iran. Iranian Journal of psychiatry. 2006; 1 (3) :65-66. [In Persian]
33. Azadeh M, Dehghanfard R. Domestic Violence on women in Tehran: The role of Gender Socialization, Resources Available for Woman and Family Relationships. Pajohesh Zanan.2008; 4 (1&2): 159-179. [In Persian]
34. Ezazi SH. Family Violence, Beated women.Tehran: Sali.2001: 81-90. [In Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Vesali S, Mirzaei R *, Faraji R. Determining the Relationship between the Components of Female Entrustment and the Authoritarian Imagination of Man from His Role with the Level of Domestic Violence. j.health. 2018; 9 (1) :75-86
URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1468-fa.html

وصالی سید سعید، میرزائی* رحمت، فرجی رضا. تعیین ارتباط بین مولفه‫ های تصورات فرمانبردارانه زن و اقتدارگرایانه مرد از نقش خود با میزان خشونت خانگی. سلامت و بهداشت. 1397; 9 (1) :75-86

URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1468-fa.htmlدوره 9، شماره 1 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و بهداشت Journal of Health
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3855